top of page

Vrishabhavati (2019)

Concept & Choreography : Akshara Bharadwaj
Premiere : Prasanga Prastuti, Bharatiya Vidya Bhavan

bottom of page